LUOTETTAVAT
ASBESTIKARTOITUKSET

Toteutamme lakisääteiset asbesti- ja haitta-ainekartoitukset sekä yksittäiset näytteiden otot luotettavasti ja vankalla ammattitaidolla!

Asbestia koskeva työsuojelulainsäädäntö uudistui vuonna 2016. Uusi asbestilaki ja -asetus tiukentaa vaatimuksia rakennusten remontti- ja korjaushankkeiden suhteen. Lakiuudistuksen jälkeen asbestikartoitus on teetettävä kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin ennen purku- tai remontointitöiden aloittamista.

On tärkeä muistaa asbestikartoituksen olevan pakollinen kaikissa purkutöissä, myös yksittäisissä huoneistoissa. Purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä.

Tilaa kartoitus

Asbestikartoitus prosessin kuvaus

1. Tilaa asbestikartoitus soittamalla tai verkossa.
2. Asbestikartoitus toteutetaan sovitussa aikataulussa.
3. Näytteet otetaan harkitusti
4. Kartoituksen tulokset esitellään jopa seuraavana päivänä.
5. Raportti täyttää lain määrittämät vaatimukset.
6. Saat tarjouksen mahdollisista asbestipurku- ja timanttitöistä.

Tarkemmin tietoa asbesti- ja haitta-ainekartoituksista

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on asbestiin ja muihin haitta-aineisiin erikoistuneen ammattilaisen tekemä kartoitus, jossa selvitetään muun muassa asbestin määrä, laatu, sijainti, pölyävyysluokka, ja annetaan toimenpide-ehdotus purkutyömenetelmää varten. Lisäksi kohteesta tutkitaan mahdolliset PAH-, PCB- ja lyijypitoisuudet. Henkilöstöstämme löytyy asbesti- ja haitta-aineasiantuntijoita, joilla on AHA-pätevyys eli asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan sertifikaatti.

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus tulee teettää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa: huoneistoremontit, kylpyhuoneremontit, keittiöremontit, putkiremontit, linjasaneeraus ja julkisivusaneeraukset. Kartoitus suoritetaan kiertämällä kohteen kaikki tilat alapohjasta ullakkoon. Kartoitus perustuu visuaalisiin havaintoihin sekä materiaalinäytteisiin. Materiaalinäytteitä otetaan niistä materiaaleista, joiden epäillään sisältävän asbestia tai muita haitta-aineita.

Asbestikartoituksesta laaditaan raportti, jonka keskeisenä sisältönä ovat löydetyt asbestipitoiset materiaalit. Kirjallisesta kartoitusraportista ilmenee selkeästi asbestin määrä, laatu, kunto, pölyävyys sekä toimenpidesuositukset ja toimenpiteiden kiireellisyys. Lisäksi raportissa mainitaan muun muassa kartoituksen laajuus ja rajaukset, riskiarviot tutkimatta jääneistä materiaaleista, selvitys tutkituista materiaaleista, ohjeita ja tietoja jatkotoimista sekä raportin tulkinnasta.

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella tutkitaan asbestipitoisuuksien lisäksi mahdolliset PAH-, PCB- ja lyijypitoiset materiaalit. Asbestipitoisuuksia sisältäviä materiaaleja voivat olla muun muassa lujalevyt, kiinnityslaastit, sauma- ja tasoite-aineet, asbestipahvit- ja tiivisteet, putkieristeet, lattioiden erilaiset pinnoitteet, kuten laatat ja muovimatot, sekä palo-ovet.

PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteet, eli polysykliset hiilivedyt ovat terveydelle haitallisia ja aiheuttavat muun muassa syöpää ja perimämuutoksia. PAH-pitoisuuksia on havaittu esimerkiksi vanhoissa pikisivelyissä, tervapapereissa ja kattohuovissa. Kivihiilipiki on väriltään tummaa ja siinä on usein kreosootille ominainen pistävä ”ratapölkyn haju”. Rakennuttajan tai rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä ennen rakenteiden purkutyötä, sisältävätkö rakenteet PAH-yhdisteitä. Nämä mahdolliset PAH-pitoisuudet tutkitaan asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa. PAH-yhdisteet imeytyvät hengitysteitse sekä ihon läpi. Tästä johtuen PAH-yhdisteitä sisältävän rakenteen purkutyöntekijöiltä vaaditaan erikoisammattitaitoa ja erityisiä työssä käytettäviä suojaimia. Raja-arvot ylittäviä PAH-pitoisuuksia sisältävät materiaalit tulee purkaa RATU-kortin 82-0381 määrittämin tavoin ja siitä syntyvä jäte tulee käsitellä sekä hävittää vaarallisena jätteenä.

PCB- ja lyijypitoisuudet

PCB-yhdisteet ja lyijy on luokiteltu ihmiselle todennäköisyydellä syöpää aiheuttaviksi. Yhdisteet ovat pysyvyydeltään ja kertyvyydeltään ympäristömyrkkyjä. PCB-yhdisteitä on käytetty muun muassa saumaus- ja tiivistysmassoissa, maaleissa, tasoitteissa, liimoissa ja eristeissä. PCB- tai lyijypitoiset materiaalit tulee purkaa RATU-kortin 82-0382 määrittämin tavoin.

Kaatopaikka- ja
hyötykäyttökelpoisuudet

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen yhteydessä kokonaispurkukohteiden rakennusmateriaaleista tutkitaan tarvittaessa kaatopaikka- tai hyötykäyttökelpoisuudet. Kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuusnäytteet kertovat käytetyn rakennusmateriaalin kokonaispitoisuudet haitta-aineiden osalta. Saamme näytteiden tulokset noin 2–3 viikon kuluttua näytteiden otosta.

JT Asbesti Oy:n kaikki materiaalinäytteet tutkitaan Labroc Oy:n toimesta.

Käytämme yksinkertaisempaa raporttimallia pienemmissä kohteissa, joissa näytemäärä on pieni. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi keittiön välitilat ja yksittäiset kylpyhuoneet

Heräsikö kysymyksiä? Jätä yhteydenottopyyntö!